Ajánlatkérés és kapcsolat

Küldjön nekünk üzenetet itt!

Adatvédelem

Név, cím

Prominens Ingatlanmenedzsment Kft.
Dr. Pleskóné Sarusi Kiss Erika

1162 Budapest, Diófa utca 126.

Kapcsolat

+36 20 522 5454
info@kozoskepviselonk.hu

Adószám

14676578-1-42

Követés

GYIK

Mit érdemes megnézni vagy elkérni, mielőtt társasházi lakást (garázst vagy tárolót) vásárolna?

A társasház alapító okiratát, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a társasház utolsó éves elfogadott mérlegét, és a közös képviselő elérhetőségét.

Miről ad tájékoztatást a társasház alapító okirata?

Az alapító okirat – amit a tulajdonostól vagy a közös képviselőtől lehet elkérni – a társasház alapvető jogi helyzetéről ad tájékoztatást.

A társasház alapító okiratából tud a leendő vevő tudomást szerezni arról, hogy:

– a többi lakás tulajdonosát megilleti-e elővásárlási jog

– az adott ingatlan milyen helyiségekből áll

– milyen közös tulajdonban maradó ingatlanrészek találhatóak a társasházban

– melyek a társasház működésének a legalapvetőbb feltételei.

Miről ad tájékoztatást a társasház Szervezeti és Működési Szabályzata?

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) részletes rendelkezéseket tartalmaz:

– a társasházi közgyűlés működéséről

– a közös költség megfizetésének feltételeiről

– egyes tulajdonostársak kizárólagos használatába kerülő ingatlanrészekről

– a házirendről.

Praktikus, ha a vevő ezen szabályokról előre tájékozódik, így nem utólag érik adott esetben kellemetlen meglepetések.

Miről informálja a leendő lakót a társasház utolsó éves elfogadott mérlege?

Érdemes lehet a vevőnek megkérnie az eladót, hogy a közös képviselőtől szerezze be a társasház utolsó éves mérlegét.

A mérleg alapján megállapítható:

– milyen saját bevételei, kiadásai, mekkora hitelállománya van a társasháznak

– mekkora mértékű közös költség befizetéselmaradások vannak

– a társasház mennyire lép fel hatékonyan a kintlévőségek érvényesítése érdekében.

Továbbá informál a mérleg arról, hogy:

–  van-e a társasháznak felújítási alapja

– mekkora összeget különítettek el erre, a közös költség mekkora részét fordítják az alap feltöltésére.

Minek érdemes még utánajárni a közös képviselőnél lakásvásárlás előtt?

Mivel egy lakás fenntartásával kapcsolatban a legnagyobb költséget a fűtés teszi ki, ezért érdemes utánajárni annak, hogy a tető és a homlokzat szigetelése milyen állapotban van, végeztek-e ezen a területen munkákat, vagy terveznek-e ilyet a társasház költségvetésében. Az is fontos lehet, hogy milyen egyéb felújítások történtek a társasházban, illetve milyenek várhatóak a közeljövőben.

Honnan tudom meg a közös képviselő, társasházkezelő elérhetőségét?

A társasházi törvény 2021. január 1-től hatályos előírásai szerint a társasházi tisztségviselők (közös képviselő, intézőbizottsági elnök) regisztrációját 2020.01.01.-től kezdeményezni kell az illetékes földhivataloknál.

Milyen egyéb információkat lehet a földhivataltól megtudni?

  1. január 1-től a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót is be kell nyújtani a földhivatalhoz, nyilvántartás végett.

A megvásárolni kívánt társasházi lakás tulajdoni lapja mellett érdemes lesz kikérni az adott földhivataltól a társasház törzslapját, a megválasztott közös képviselő, társasházkezelő elérhetőségével, illetve a társasház utolsó éves gazdálkodását bemutató beszámolóval együtt.

Mi szükséges ahhoz, hogy a tulajdonosok közgyűlés összehívását kezdeményezzék?

A napirendet és az okot megjelölve a tulajdoni hányadok szerinti 1/10 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak írásban kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását.

Mekkora tulajdoni hányad szükséges az Alapító Okirat módosításához?

Az Alapító okirat módosításához kivétel nélkül valamennyi tulajdonostársnak hozzá kell járulni. Ezt a változást aztán be kell jelenteni az illetékes földhivatal felé. 

Mikor kell 4/5-ös többség az Alapító Okirat módosításához?

Amennyiben valamely közös tulajdonban lévő ingatlanrészt akarnak a tulajdonostársak értékesíteni, úgy a törvény elegendőnek tartja az összes tulajdoni hányad 4/5-ének egyező akaratát a közös tulajdonú vagyontárgy értékesítéséhez. közgyűlési határozatban fel kell hívni a kisebbségben maradt tulajdonostársakat, hogy a közös képviselő felé 60 napon belül nyilatkozzanak, hogy kívánnak-e élni keresetindítási jogukkal.

Mekkora tulajdoni hányad szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához és módosításához?

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a közösség az alakuló közgyűlésen – de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen – az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával állapítja meg, és tudja módosítani.

Ki hívja össze a közgyűlést?

A közgyűlést a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnöke hívja össze. A közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni, amellyel egyidejűleg a meghívó egy példányát a társasházban – jól látható helyen – ki kell függeszteni.

Mit kell legalább tartalmaznia a közgyűlési meghívónak?

A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés pontos időpontját és helyét, a szavazásra előterjesztett napirendi pontokat, a megismételt közgyűlés időpontját, és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást. A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos – különösen az éves költségvetésről és az előző évi elszámolásról elkészített – előterjesztéseket.

Mikor határozatképes a közgyűlés?

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostárs jelen vannak. A határozatképességet a közgyűlés megnyitását követően, továbbá az egyes napirendekről történő szavazást megelőzően meg kell állapítani.

Mi a teendő, ha a közgyűlés nem határozatképes?

Ha a közgyűlés nem határozatképes, vagy a levezető elnök a közgyűlést a határozatképtelenné válása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani.

Mikorra kell összehívni a megismételt közgyűlést?

A megismételt közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzhető. A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes.

Milyen szavazati aránnyal lehet a közgyűlésen határozatot hozni?

A közgyűlésen, illetve a megismételt közgyűlésen határozatot a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbségével lehet hozni.

Mely napirendi ponthoz kell egyhangú határozat?

A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához.

Hány napon belül kell a közgyűlésen elfogadott határozatokat kihirdetni a közös képviselőnek?

A közös képviselőnek a közgyűlés megtartásától számított nyolc napon belül kell a társasházban kifüggesztenie az elfogadott határozatokat, és azokról valamennyi tulajdonostársat írásban értesítenie is kell.

A tulajdonosok mikor kezdeményezhetik közgyűlés összehívását?

Ha a napirendet és az okot megjelöli, a minimum 1/10-ed tulajdoni hányaddal rendelkező  tulajdonostárs (tulajdonostársak) kezdeményezheti(k) a közgyűlés összehívását

Évente hány alkalommal kell közgyűlést összehívnia a közös képviselőnek?

Ahányszor szükséges, de minimum egyszer, minden évben május 31-ig.

Mit tehet a tulajdonostárs, ha nem ért egyet az elfogadott közgyűlési határozattal?

A vitatott közgyűlési határozat meghozatalától számított 60 napon belül van lehetőség megtámadni a bíróság előtt az adott közgyűlési határozatot.